Noter til Forberedelse af Døden Udskriv
Skrevet af Administrator   
Torsdag, 21 Oktober 2010 16:58

Noter til Forberedelse af Døden

Et brev af imam al-Ghazali

”Risalat Sharh as-Sadr”


Af imam Hujjat al-Islam (Islams bevis)

Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali

Må Allah være ham barmhjertig

d. 505 efter Hijra (1111 C.E.)


Oversat af Safia Aoude - 2010

Begrebet sharh as-sadr er en almindelig arabisk vending, der bruges til at beskrive en åndelig udvidelse af hjertet eller brystet for at skaffe plads til oplysning, indre ro og lettelse fra bekymringer og ængstelse. Vendingen optræder flere steder i Koranen. Da den ærede profet Musa (fred med ham) tog til Farao for at overbringe ham budskabet om islam, bad han til Allah: ”Min Herre, udvid mit bryst, gør min opgave nemmere og fjern knuden fra min tunge, så de forstår, hvad jeg vil sige.” (Taha, v. 25-28) Og da Allah minder Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) om de velsignelser, han er blevet begavet med af Allah, siger Allah: “Har vi ikke udvidet dit bryst?” Al-Inshirah, v.1)

Imam Al-Ghazali gav sit brev overskriften Sharh as-Sadr, fordi forberedelse til døden er en af måderne man kan opnå åndelig udvikling, oplysende indsigt og åndelig ro på.

 


[Jeg begynder] i Allahs navn, den mest Barmhjertige, den mest Nådige. Vi sætter vores lid til Ham, og Ham alene beder vi om hjælp. Al taknemmelighed tilhører Allah, og må velsignelserne regne på Allahs budbringer Muhammed, på hans familie, på hans følgesvende og på alle.

 

Allah, den Ophøjede, har sagt:
Er nogen, hvis bryst er blevet åbnet for islam, [sharaha Allahu sadrahu] af en sådan art, at han har modtaget lyset fra sin Herre? Ve dem, hvis hjerter er forhærdede til at ihukomme Allah; sandeligt befinder de sig i tydelig vildfarelse.” (Az-Zumar v. 22)
Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) blev spurgt om sharh as-sadr og han sagde: ”Det er lys, som skinner i hjertet, og hvorved brystet bliver åbnet og udvidet.” Han blev spurgt: ”Er der en måde at genkende dem, der besidder dette lys?” Han svarede: ”Ja. Sådanne folk kan kendes på deres ligegyldighed overfor illusionernes bolig (dvs. denne verden), på deres ildhu med at vende sig mod evighedens bolig (dvs. det Hinsides), og på deres forberedelser til døden, før den finder sted.” Han blev spurgt: ”Hvordan forbereder man sig til døden?”
Han sagde: ”Dem af jer, der ihukommer døden mest, er bedst forberedt til den.”

–~–

Du – må Allah give dig fremgang – har spurgt til, hvordan man kan blive parat til døden, og til forholdene og metoderne (til at opnå sådan en mental tilstand). Hvornår er en slave (af Gud) parat til døden? Hvad bør man stræbe efter, så man kan være fuldt ud forberedt til denne rejse?
Vid at døden er et begreb, der anvendes for rejsen mellem denne verden til den Guddommelige Tilstedeværelse, for det endelige mål er at vende tilbage til Allah. Enhver, der rejser til et kongeligt hof har brug for tre ting på rejsen; at opløse de bånd, der forhindrer ham i at tage af sted; forberedelse til vejens strabadser; og en acceptabel gave til kongen, som man kan skænke ham og gøre ham tilfreds med. På samme måde har den, der rejser til den Guddommelige Tilstedeværelse, brug for tre ting; forberedelser til rejsens forløb, at bryde sine bånd og at tilbyde en gave.
Den rejsendes forberedelser består af en dyb bevidsthed om Gud (taqwa). Allah har sagt:” Og forsyn jer med rejseproviant! Den bedste rejseproviant er taqwa”. (Al-Baqara, v. 197)


At kappe sine band betyder at kappe hjertets forbindelse til denne verdens glæder. Dette er hvad Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) mente med ordene ” ligegyldighed overfor illusionernes bolig”
Gaven, man præsenterer for Kongen, består af kærlighed, hvis oprindelse består af sand viden [ma'rifah] og tro [iman].


Vi vil forklare disse tre vigtige sager i yderligere detaljer:


1. Rejseforberedelser:
Der findes ingen anden proviant, man kan tage med på sin rejse til det Hinsides end taqwa. Taqwa betyder at adlyde Allah, den Ophøjedes, Hans befalinger og at undgå, hvad Han har forbudt i et omfang, som får individet til at opfylde alle Allahs befalinger, og som får individet til at fjerne sig længst fra alle Hans forbudte ting.
Hvis man altid har gjort dette, kendetegner dette en form for indre styrke, som er uden lige. Men, hvis en person oplever en mangel på dette område, kan man ikke være klar til det Hinsides, uden at man først udbedrer sine fejl. Dette kan man gøre gennem at analysere og reflektere den tilstand, man har befundet sig i siden indtrædelse af puberteten [bulugh]. Allahs tjener bør således få travlt med at forbedre de ting, der er sket, og med at korrigere de sager, hvori man har begået fejl.
Med hensyn til Allahs befalinger, så bør Allahs tjener begynde med islams grundlæggende søjler som fx den rituelle bøn, almissen og pilgrimsrejsen. Hvis man finder, at man har handlet utilstrækkeligt ved opfyldelsen af en af disse nævnte handlinger, bør man fjerne ansvarsbyrden for dette fra sine skuldre ved at opveje utilstrækkelighederne. Dette bør man blive ved med, indtil man er sig helt sikker, at man ikke mangler at opfylde noget påbud.
Med hensyn til de forbudte ting (er der to typer): den første type forbudte ting berører Allahs rettigheder (og ikke folks rettigheder), som fx hor, alkohol, at lytte til syndig musik, og at deltage i (andre) forbudte handlinger. (Ulydighed overfor sådanne typer af forbud) kan der rådes bod på gennem oprigtig anger, gennem at føle oprigtig fortrydelse for sin synd, gennem at søge om Allahs tilgivelse og forladelse, og gennem stræk og målrettet beslutsomhed til aldrig at gøre det igen.

(Vid at) oprigtig anger er medicin mod enhver synd, og en angrende person er som en person, der aldrig har syndet.
Den anden type forbud berører menneskers rettigheder, som fx at behandle nogen unfair i forbindelse med økonomi eller socialt. (Ulydighed overfor sådanne typer af forbud) kan man råde bod på gennem at give den forurettede person sin retmæssige ret tilbage. Allahs tjenere bør altid forsøge at gøre netop dette i alle de forhold, han har til en anden person, og han bør undersøge sine sociale forhold nøje (for at sikre sig, at man ikke har været unfair over for andre).


Man bør befri sig fra andres ret over én gennem at levere tilbage, hvad man ejer af andres velstand, gennem at erstatte hvad man har forbrugt deraf, og ved at berettige de situationer, hvor man har bagtalt andre eller omtalt andre negativt. Denne type af skadelig tale er en stor uret, og man kan ikke befri sig selv fra den undtagen ved (at søge om tilgivelse fra) den, man har undertrykt. Allahs tjener bør søge om tilgivelse fra enhver, som han har skadet i sit liv gennem bagtaleri eller anden skadelig tale. Hvis en person, som man har gjort uret, nægter at tilgive én, bør man behandle ham med venlighed for at hans hjerte før eller senere vil læne sig opad tilgivelsen.
Hvis den person, man har gjort uret, dør eller på anden made bliver uopnåelig, bør Allahs tjener forøge sine gode handlinger, indtil han føler, at antallet af gode gerninger er tilstrækkeligt for den forurettede, hvis man mødte ham på Dommens Dag.
Vid at de nødvendige forberedelser til denne rejse består af at adlyde Allahs befalinger, af at holde sig fra Hans forbud, og af at stræbe efter at udføre flere gode gerninger. Gode gerninger er en måde at hæve sin åndelige rang på. Jo flere gode gerninger, man udfører, desto mere sikker og troende bliver man.


Afslutningsvis består forberedelserne til rejsen af udførsel og udeladelse af de handlinger, der er os påbudte gennem Allahs befalinger og forbud.


2. At kappe de bånd, der forhindrer én i at komme videre:
En rejsende kan være bundet gennem sin gæld, som blev han holdt fast i sit tøj uden at kunne bevæge sig videre i retningen af sit mål. For at kunne bevæge sig fremad på sin rejse, må den rejsende frigøre sig fra gælden og bryde alle bånd til det, der holder ham fast.
På samme måde er de tilknytninger, der forhindrer én i at rejse videre til det Hinsides, talrige. Men alle er de forbundet med kærligheden til denne verden; længslen til denne verden, og underbevidsthedens tendens til at foretrække denne verden.
Den, der ikke har nogen kær i denne verden, er fuldstændig parat til døden. Den, der elsker nogen i denne verden, men som føler stærkere kærlighed til Allah og større intensitet i sit hjerte er også parat, dog ikke på samme niveau som den forrige.


Tegnene på at man nærer sand kærlighed til Allah, er at vedkommende ikke føler noget godt eller dårligt ved tanken om døden, uanset hvornår denne måtte indtræde. Dødsangst er et tegn på, at man nærer større kærlighed til en person end man nærer til tanken om at møde Allah i det Hinsides. Den, der frygter døden, fordi han endnu ikke har berigtiget den uret, man har gjort mod andre eller som endnu ikke har besejret sine egne svagheder, har en lovlig undskyldning for sin angst. Derimod kan man ikke betegne ham som parat (til rejsen forude). Den, der er helt parat, ville allerede have anstrengt sig på dette område, og han ville ikke have undladt nogen handling, der kunne have beroliget hans hjerte.
Man kan ikke opnå at kappe sit hjerte fuldstændig fra denne verden, medmindre man har opnået en balanceret personlighed og et sundt og oprigtigt hjerte. Dette kan man opnå gennem at rense hjertet fra selvhævd, misundelse, had, arrogance og fra alle de negative egenskaber, som vi har nævnt i vores værk al-Muhlikaat (den tredje del af Ihya Ulum ad-Din). Dette er hjertets sygdomme (der må helbredes), for en syg er ikke godt forberedt til nogen rejse.


Det er ikke påkrævet, at Allahs tjener er fuldstændig blottet for disse negative egenskaber, men kun at de forbliver svækkede inde i personens indre, og at de ikke finder styrke gennem en persons handlinger eller ord, som er i strid med gudfrygtighedens vej. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) har sagt: ”Adams børn vil aldrig slippe for tre ting: misundelse, onde varsler og at have en dårlig opfattelse af andre. Jeg vil fortælle jer, hvordan man undgår dem. Hvis I bliver misundelige mod nogen, forøg ikke at få det, som hun eller han ejer. Hvis I får nys om et ondt varsel, fortsæt med at handle som I gør. Og hvis I tænker dårligt om nogen, prøv ikke at bekræfte jeres formodninger (gennem at tale med andre).”


Således er det ikke påkrævet at fjerne disse tre elementer fuldstændig fra sit indre for at blive frelst. Det er nok, at man ikke udviser dem gennem at handle i henhold til dem. En balanceret personlighed er det mest nødvendige, og det er dét, som menes med udtrykket khuluq al-hasan. Man opnår ikke sådan en personlighed gennem andet end indre kamp, hårdt arbejde og gennem erkendelse af de områder, man har vildledt sig selv til.
Alle disse nævnte (negative) egenskaber er et produkt af denne verdens kærlighed. Når Allahs tjener kan indse, at det Hinsides er bedre og mere længerevarende (end denne verden), ville han eller hun klart foretrække det Hinsides over denne verden. Sådan en erkendelse er frugten af viden, og denne form for viden er en af troens bestanddele.

3. Gaven til Allah, den Ophøjede:
Gaven, som en rejsende til det Hinsides bør forberede til sin Guddom, består af tro [iman], som frembringer kærlighed til Allah, den Ophøjede. Med tro mener vi her indre viden [ma'rifa], der overvælder Allahs tjenere helt og holdent, og som fuldstændig fylder hans hjerte, indtil man føler det som om man faktisk ser Ham. Således bliver troen til en livsnødvendig del af hjertet, bor vedvarende og med samme styrke i hjertet, i en sådan udstrækning, at intet andet strejfer sindet end tanken om Allah, hverken i flygtige tanker eller i den dybe refleksion. Den højeste sindstilstand består i en konstant bevidsthed om og fokus på Allah, i en sådan grad, at end ikke en strøtanke formår at forstyrre sindet.


Troens første (og laveste) niveau er som at tro, at en person ved navn Zaid befinder sig inde i et hus, fordi nogen, man stoler på, har fortalt én det. Troens andet niveau er som at tro, At Zaid er inde i huset, fordi man har hørt ham derinde. Troens tredje (og højeste) niveau er som at se ham selv inde i huset. Hvert enkelt af de tre niveauer forøger følelsen af glæde og fryd hos Allahs tjener. Man kan ikke beskrive disse følelser mere præcis, men man kan opleve dem med hjertet. Sådan føles troens tre niveauer.

LAST_UPDATED2